Sinds de invoering van de basisverzekering maakt DSW Zorgverzekeraar de premie jaarlijks als eerste bekend. Voor DSW verzekerden, ongeacht of deze individueel of collectief verzekerd zijn, zal de jaarpremie voor onze restitutiepolis in 2014 € 1.140 bedragen, ofwel € 95 per maand. Dit is een premieverlaging van € 90 per jaar. De premie voor de aanvullende verzekeringen wordt in 2014 niet verhoogd.

Premie DSW opnieuw veel lager dan voorspellingen

De minister van VWS verwacht in de Miljoenennota dat de gemiddelde jaarpremie van alle verzekeraars met
€ 24 zal dalen tot € 1.226. Met een jaarpremie van  € 1.140 voor 2014, een daling van € 90, blijft DSW ver onder de door VWS verwachte premie voor 2014.

Rekenpremie 2014 door VWS lager vastgesteld

De rekenpremie is het uitgangspunt waarop alle zorgverzekeraars hun premie baseren. De daling van de rekenpremie wordt vooral veroorzaakt doordat in 2013 het tekort in het Zorgverzekeringsfonds van de overheid, is weggewerkt. Hierdoor daalt de premie met € 75. Daarnaast verwacht VWS dat de stijgende zorgkosten in 2014 tot een premiestijging van € 45 zullen leiden.

De minister van VWS raamt de landelijke kosten voor 2014 te hoog

Voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) volgt DSW de raming van VWS. DSW verwacht voor ziekenhuiszorg dat de kosten in 2014 landelijk iets lager zullen zijn dan door VWS begroot. Voor alle andere vormen van zorg raamt VWS de kosten de afgelopen jaren structureel te hoog.
De te hoge raming van VWS maakt het voor de zorgverzekeraars mogelijk de premie lager vast te stellen dan de verwachting van de minister.

DSW leidt structureel verlies op het risicovereveningsmodel

Hoewel het risicovereveningsmodel bedoeld is om zorgverzekeraars ongeacht de gezondheidstoestand van hun verzekerden eenzelfde uitgangspositie te bieden, is dit voor DSW door onvolkomenheden in het model niet het geval. DSW leidt al jaren verlies op dit model.
Ook in 2014 wordt voor DSW een fors tekort verwacht, voor met name ziekenhuiszorg. Om als kleine zelfstandige zorgverzekeraar concurrerend te blijven, neemt DSW in 2014 het tekort van ruim € 40 niet als opslag in de premie op.

Transparantie over de premieberekening

De minister van VWS heeft de zorgverzekeraars opgeroepen om vanaf dit jaar transparant te zijn over de premieberekening. DSW is al jaren transparant over zijn premieopbouw. Naast de raming van VWS, het risicovereveningsmodel en de rekenpremie van VWS, spelen de lage beheerskosten van DSW en het feit dat DSW geen collectiviteitskorting geeft een belangrijke rol bij de hoogte van de premie van DSW.
Voor een uitgebreide berekening van onze premie verwijzen wij u naar www.dsw.nl.

Geen premiestijging in aanvullende verzekering

De premie van de aanvullende verzekeringen blijft gelijk. Kinderen tot 18 jaar blijven gratis verzekerd voor de aanvullende verzekering.

Tussentijdse premieverlaging in 2013

Vorige week heeft DSW een tussentijdse verlaging van de premie 2013 aangekondigd van € 4 voor de laatste drie maanden van dit jaar. DSW wil met deze tussentijdse verlaging een signaal afgeven dat een eenmaal vastgestelde premie, indien de kostenontwikkeling daar aanleiding toe geeft, in het lopende jaar neerwaarts kan worden bijgesteld.

Geen winstoogmerk

Als Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft DSW geen winstoogmerk. Indien achteraf blijkt dat DSW de premie te hoog heeft vastgesteld, zal dit in de komende jaren op de premie in mindering worden gebracht.

Andere interessante websites:
https://www.vipermedical.nl/

Over de auteur

Gerelateerde berichten