Voor de tiende keer op rij, sinds de invoering van de basisverzekering in 2006, maakt DSW Zorgverzekeraar
de premie als eerste bekend. Voor DSW-verzekerden, ongeacht of deze individueel of collectief verzekerd zijn, bedraagt de jaarpremie voor onze restitutiepolis in 2015 € 1.140, ofwel € 95 per maand. Hiermee blijft de premie van de basisverzekering bij DSW gelijk aan de premie voor 2014. Ook de premie voor de aanvullende verzekeringen wordt in 2015 niet verhoogd. Daarnaast geeft DSW eind 2014, net als in 2013, geld terug.

Premie DSW opnieuw veel lager dan verwachting VWS
De minister verwacht in de Miljoenennota dat de gemiddelde jaarpremie met € 110 stijgt. Met een gelijkblijvende premie van € 1.140 blijft DSW voor het derde jaar op rij ver onder de verwachting van VWS.
Kostenraming VWS voor 2015 te hoog DSW verwacht dat landelijk de kosten in 2015 lager zullen zijn dan door VWS begroot. De te hoge raming van VWS maakt het voor DSW mogelijk de premie lager vast te stellen dan de verwachting van de minister.De minister van VWS maant tot teruggave van reserves De minister van VWS gaat ervan uit dat de zorgverzekeraars de reserves eenmalig afbouwen met € 800 miljoen, dit komt overeen met € 70 premie. DSW acht het verantwoord om eenmalig vanuit de reserves de premie niet met € 70, maar met € 100 lager vast te stellen.

Bezuiniging op Verpleging & Verzorging wordt niet gehaald
In 2015 wordt de Verpleging & Verzorging vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet overgeheveld. DSW verwacht dat de kosten
hoger uit zullen vallen dan het door VWS ter beschikking gestelde budget. Dit komt doordat de zorgverzekeraars onvoldoende
mogelijkheden hebben om bij Verpleging & Verzorging te sturen op rechtmatigheid, doelmatigheid en gepast gebruik van deze zorg. Het daardoor te verwachten verlies is echter niet in de premie voor 2015 meegenomen. DSW geeft eind 2014, net als in 2013, geld terug

In 2013 heeft DSW besloten om, indien de kostenontwikkeling daar aanleiding toe geeft, een eenmaal vastgestelde premie in het
lopende jaar neerwaarts bij te stellen. In 2013 was DSW de enige zorgverzekeraar die op deze wijze de premie aan het einde van het jaar met € 12 heeft verlaagd. Dit jaar zal DSW wederom geld teruggeven. Dat bedrag zal in de tweede helft van november bekend worden gemaakt.

Geen premiestijging in aanvullende verzekering
De premie van de aanvullende verzekeringen blijft gelijk. Kinderen tot 18 jaar blijven gratis verzekerd voor de aanvullende verzekering.

Premieopbouw DSW al jaren transparant
Voor een uitgebreide berekening van onze premie verwijzen wij naar www.dsw.nl.
DSW biedt alleen restitutiepolis
DSW vindt dat zorgverzekeraars in de huidige wetgeving voldoende mogelijkheden hebben om kosten niet te vergoeden als de zorg
niet aan de wettelijke eisen van rechtmatigheid, doelmatigheid of gepast gebruik voldoet. Daarmee komt alleen kwalitatief goede zorg voor vergoeding in aanmerking zonder dat hiervoor de keuzevrijheid van zorgverlener via een natura- of budgetpolis beperkt hoeft te worden.

Geen winstoogmerk
Als Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft DSW geen winstoogmerk. Indien achteraf blijkt dat DSW
de premie te hoog heeft vastgesteld, zal dit in de komende jaren op de premie in mindering worden
gebracht.

Over de auteur

Gerelateerde berichten